Wat doet de MR ?


De medezeggenschapsraad (MR) denkt en praat mee over allerlei zaken die de school aangaan. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. In de MR denken zowel ouders als leerkrachten mee over beleid en besluitvorming van de school. De MR is bevoegd om voorstellen te doen, standpunten te bepalen, adviezen te geven, instemming te verlenen of te onthouden. Alle onderwerpen die voor de school van belang zijn worden in de MR besproken, zoals financiën, schoolorganisatie, aanname van nieuw personeel, schooltijden, onderwijsbeleid enz.

De belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht.

Wil je meer weten over de MR, wat zij doen en waarover zij adviseren, neem dan contact op met één van de MR-leden!

De Klimboom maakt, samen met vijf andere scholen, onderdeel uit van de Stichting StisamO. Ook op stichtingsniveau is er een medezeggenschapsraad, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Ouders en leerkrachten denken binnen de GMR mee over het beleid dat voor alle scholen binnen de stichting geldt.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl