Leerdoelen

Vanaf groep 3 werken we vooral bij rekenen en taal met het ‘gedifferentieerd leerstofjaarklassensysteem’. In principe ligt voor iedere groep de leerstof die in een jaar behandeld moet worden vast. Maar er zijn kinderen die meer kunnen en er zijn ook kinderen waar de leerstof moeilijk voor is. Dat betekent dat de leerstof op verschillende niveaus in een groep door kinderen wordt verwerkt en soms ook wordt aangeboden.

Dat is differentiëren in leerstof binnen een jaarklas (groep). De snellere leerlingen kunnen aan de slag met de verrijkingsstof (extra verdiepingsopdrachten) en de leerlingen die er nog wat moeite mee hebben krijgen extra aandacht bij de leerkracht: verlengde instructie noemen we dat. Als een kind de lesstof moeilijk blijft vinden, dan krijgt het minimum(basis)stof aangeboden. Voor alle vakken gebruiken we nieuwe methodes en evidence based methodieken die meer differentiatiemogelijkheden bieden. Daarbij maken de kinderen gebruik van bijbehorende computerprogramma’s en speciaal aangeschafte aanvullende materialen.

In iedere jaargroep wordt er gewerkt met de leerlijnen en de leerdoelen van de vakgebieden. Er is gerichte instructie waarbij er heel specifiek gekeken wordt naar de leerbehoefte van de groepen.

Op De Klimboom kan een leerling groepsoverstijgend les krijgen. Dat betekent dat hij of zij rekent en of taal maakt in een hogere of lagere groep. De klassen hebben daarvoor hun lesroosters op elkaar afgestemd.

Lezen

In groep 3 wordt er veel tijd en aandacht besteed aan het technisch lezen en start het aanvankelijk leesproces. In de eerste maanden komt er om de dag wel een letter bij en leren ze snel veel verschillende woorden lezen met de geleerde letters. Na januari versnelt dit proces en gaan ze steeds langere woorden, teksten en verhalen lezen. Kinderen leren lezen op verschillende manieren en behalen verschillende resultaten. Door middel van differentiatie komen we zoveel mogelijk tegemoet aan de individuele verschillen. De methodiek LIST maakt het mogelijk dat de kinderen die al sneller leren lezen ook door kunnen gaan op hun eigen niveau. Zodra ze het aanvankelijk leesproces hebben afgerond gaan ze HOMMEL-lezen (zie bij voortgezet lezen).

Ook is er veel aandacht voor leesmotivatie, creatief schrijven en ‘gewoon lekker (stil) voor jezelf lezen’.

Denkend lezen (begrijpend lezen)

Hiermee wordt in de groepen 1, 2, 3 en 4 een start gemaakt. Door middel van het veel voorlezen van verhalen en het stellen van vragen wordt begrijpend luisteren gestimuleerd, een voorwaarde om goed begrijpend te kunnen lezen.

Schrijven

In groep 3 worden de letters aangeleerd die horen bij de methode van het technisch lezen. Na verloop van tijd verandert het handschrift in een lopend/aan schrift. De Klimboom gebruikt hiervoor de methode ‘Pennenstreken’.

Taal en spelling

Voor het taalonderwijs maken wij vanaf groep 4 gebruik van de methode Taal in beeld. De methode wordt vooral gebruikt als leidraad om de taallessen vorm te geven binnen het IPC-thema. De onderdelen woordenschat, schrijven en spreken/luisteren worden zo voor de kinderen in een betekenisvolle context geoefend. Niet voor alle taalonderdelen is deze manier van werken mogelijk. Taalbeschouwing is namelijk veel lastiger binnen het thema te plaatsen en wordt dus meestal als losstaande les gegeven.

Voor het spellingsonderwijs gebruiken we de methode Spelling in beeld. In de bovenbouw worden gewone woordpakketten afgewisseld met werkwoordpakketten. Er wordt door de kinderen ook op de computer gewerkt met methodesoftware.

De leerkracht maakt groepsoverzichten en haalt daaruit de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dan volgen er de gerichte groepsplannen.

Rekenen

De Klimboom werkt met de methode Wereld in Getallen. Hierin wordt een groot beroep gedaan op het inzicht van de kinderen. Omdat niet alle kinderen eenzelfde mate van inzicht hebben is het belangrijk dat kinderen van elkaars denkstrategien kunnen leren. In deze methode wordt gewerkt met de reken referentie niveau's. Dit betekent dat er leerstof is voor alle kinderen van alle niveau’s.De software van de methode wordt dagelijks ingezet bij het oefenen van de lesstof.

Verkeer

In de onderbouw is het verkeersonderwijs verweven met andere vakgebieden en speciaal met de IPC thema’s. Dit schooljaar doet de Klimboom mee met de verkeersdag van de ANWB; Streetwise.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl